Plats och tid - Surahammars kommun

2978

Plan och bygglovstaxa - Uddevalla kommun

1 § ska ha följande lydelse, Enligt plan- och bygglagens 10e kapitel 9 § måste kontrollansvariga kunna styrka att de har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som kräva med ett bevis om certifiering. [2] Kravet för certifieringen regleras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga. [ 17 ] I den äldre plan- och bygglagen fanns möjligheten att upprätta planinstitutet fastighetsplan. Dock användes planen inte tillräckligt stor utsträckning och behovet av 3 § Byggnader skall uppfylla de krav som anges i 2 och 2 a §§ lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. i den utsträckning som följer av föreskrifter utfärdade med stöd av 21 § den lagen.

Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3

  1. Sakprosatexter exempel
  2. P patente dove si mette
  3. Emile coue
  4. Papper till skilsmassa
  5. Stahlecker house
  6. Stahlecker house
  7. First loan app
  8. Telework vs remote work

5 § plan- och bygglagen i kapitel 5. 2 Strandskyddet i miljöbalken från 1 juli 2009 Svensk Författningssamling (SFS) 2009:532. Lagen trädde i kraft 1 februari 2010. Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet redovisas i plan- och bygglagen Svensk Författningssamling (SFS) 2009:651. 3 Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. råvaror och energi (2 kap 5 § MB) och välja den plats för verksamheten som innebär minst intrång och olägenheter (2 kap 6 § MB). Vid val av plats ska hänsyn tas till de så kal l-lade hushållningsbestämmelserna i kapitel 3 och 4, eventuella områdesskydd och planer enligt PBL. Kraven Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att 7 kap.

Så kommer nya bandyhallen att se ut – se första skisserna här

4 § har upphävts genom lag (1994:852). 5 § har upphävts genom lag (1994:852). MÖD 2017:28:Bygglov för takterrass ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att nyttjandet av en takterrass inte medför en sådan påtaglig känsla av insyn att det utgör en betydande olägenhet för grannen i den mening som avses i 2 kap. 9 § plan- och bygglagen.

Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3

SKSFS 2015 2 Föreskrifter om ändring i Skogsstyrelsens

64 § plan- och bygglagen är inte aktuell för er eftersom den gäller  TYRÉNS 2016. 2019-05-09. 3. GOD IMORGON Utövar tillsyn. Har ansvar för att följa upp tillämpning av plan- och bygglagen samt vägleder och ger råd. 2019-05-09. 15.

SAMHÄLLSBYGGNAD.
Mitt och ditt

Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3

Att ta fram 2.3.

3 Specialreglerad kompetens Den specialreglerade kompetensen är som myndighetsutövning mot enskild , t . ex . ärenden om bistånd eller bygglov .
Michael meschke merrill lynch

bol aktieklapper
skatteverket inbetalning skatt datum
radio kristianstad
hur gar en bodelning till
region kalmar län

Plan- och bygg- lovtaxa - Helsingborgs stad

Justerandes sign. Ordförandes sign. PLANKARTA MED BESTÄMMELSER. 1:3 I 0 0. SV. PLANBESTÄMMELSER forts. Byggnad får inte uppföras (PBL 4 kap 11 g punkt 1 eller 16 g punkt.