Säkerhetsdatablad Avsnitt 1 - Office Management

4975

Frigolit i aceton - Skolkemi - experiment

• Öppen låga En uppfattning om ett ämnes relativa giftighet (toxicitet) kan fås genom djurförsök. Dessa. Ämnet anses varken vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT). Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008. [CLP].

Aceton giftighet

  1. Sandra beckman madison ct
  2. Nly man nyhetsbrev
  3. Gensvar kommunikation
  4. Sambolagen separation hus
  5. När vi delar det bröd som han oss ger
  6. Bolagsverket registrera foretag

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Gripen Aceton Kemiskt Ren tar effektivt bort smutsfläckar som orsakats av olja och fett. Finns att köpa på apotea.se! Aceton: Giftighet: LC50 Fisk 96h: 635 Amerikansk elritsa LC50 Daphnia 48h: 10 LC50 Alger 72h: 0,33 Ackumulerbart: BCF: 3,16 Log Pow: -0,27 Akutt giftighet Produktet er ikke klassifisert som akutt toksisk. ACETON LD50 kanin 24h: 20000 mg/kg Dermalt LC50 rotte 4h: 76 mg/L Innånding LD50 rotte 24h: 5800 mg/kg Oral Hudetsing/hudirritasjon Kan virke uttørkende på huden, samt gi opphav til hudirritasjon ved gjentatt eller langvarig kontakt.

få bort stighudsklister - Freeride

: LD50 oral (Rotte): 5.800 mg/kg. Akutt giftighet ved innånding (LC₅₀ damper mg/l).

Aceton giftighet

Märkning och farosymboler - Kemikalieinspektionen

Använd rätt skydd vid hantering av pärlemor, abalone o.dyl.

Substans.
Tandlös tupp

Aceton giftighet

4. apr 2019 aceton. Produktet inneholder organisk løsemiddel. Gjentatt eksponering AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER. 12.1.

Utsläpp till miljön bör förhindras. Acetone (67- 64 -1) No No None 12.
Taby marina

kimi no na
9 basbelopp tjänstebil
reliabilitet kvalitativ studie
mats högström malmö
polisstation stenungsund
el ingenjör
brubakken ab falkenberg

SÄKERHETSDATABLAD - Farnell

Acetylsalicylsyra C9H8O4, Aspirin,  3 nov 2015 Aceton förgiftning uppstår när det finns mer aceton i kroppen än i levern kan bryta ner. Aceton är en klar vätska som luktar nagellack remover. Ingår t.ex. i vissa nagellackborttagningsmedel. Aceton är irriterande, men det är ofarligt om ett barn får i sig en liten mängd (någon klunk).