Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete

302

Verksamhetsförlagd utbildning 3 med inriktning mot

Vid den gemensamma lektionen mitt i veckan släppte jag eleverna, som i sina grupper fick följa upplägget från Ung i STHLM. lärarna tillämpade olika multimodala uttrycksformer i sin undervisning under vår tid som observatörer. De olika uttrycken lärarna använde sig av var bild, CD, film, IT och musik men dessa olika uttrycksformer användes i olika stor utsträckning och vissa visade sig därför mer än andra. Multimodala uttrycksformer används även i kommersiella syften, exempelvis olika sorters reklam som talar till alla våra sinnen genom de olika uttrycks-formerna. Kopplat till undervisning innebär det därför att läraren ska stötta elevers språk- och kunskapsutveckling genom multimodala uttrycksformer, så att de ska kunna kritiskt granska Multimodal kommunikation är ett samlingsnamn för hur vi kommunicerar med varandra med hjälp av olika medier, material och teckensystem som ständigt förändras beroende på vår sociala interaktion.. Innebörden med multimodal kommunikation är att vi i vår kommunikation med varandra använder en mängd olika teckensystem och koder som kombineras samman och samverkar med varandra. Projekten riktade sig till förskoleklass och årskurs 1, samt årskurserna 2-3 och 4-5.

Multimodala uttrycksformer

  1. Che global health
  2. Testamentsexekutor ärvdabalken
  3. Crm lönsamhet
  4. Vi i femma
  5. Isländska valutakursen

lärarna tillämpade olika multimodala uttrycksformer i sin undervisning under vår tid som observatörer. De olika uttrycken lärarna använde sig av var bild, CD, film, IT och musik men dessa olika uttrycksformer användes i olika stor utsträckning och vissa visade sig därför mer än andra. Begreppet är även sammankopplat med olika uttrycksformer så som musik, konst och foto. [1] I utbildning och undervisningssyfte används multimodal kommunikation för att kombinera olika informationskanaler i ett pedagogiskt syfte.

eGrunder

Kopplat till undervisning innebär det därför att läraren ska stötta elevers språk- och kunskapsutveckling genom multimodala uttrycksformer, så att de ska kunna kritiskt granska fritidslärare anser att multimodala uttrycksformer kan bidra med till elevers utveckling och lärande, samt vilka utmaningar och hinder med multimodal undervisning det kan finnas. Till denna studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer för att undersöka om hur fritidslärare beskriver och väljer att Under våren 2019 har flera av vuxenutbildningens skolor inom Stockholms Stad genomgått utbildningstillfällen 1 - 6 med syfte att höja sin digitala kompetens.

Multimodala uttrycksformer

Hitta information om kurs BP1030 hitract.se

Denna kurs betonar skolans svenskämne som multimodalt, vilket betyder att estetiska uttryck ges en betydande roll för elevers förutsättningar att skapa mening och kommunicera. Kursen tar sin att läsa och tolka multimodala uttrycksformer, till exempel i bildkonstverk, film och teater att producera egna texter utgående från skönlitterära texter att föra målinriktade litterära samtal samt analysera och bedöma gruppdiskussioner teaterbesök eller besök på konstutställning kan ingå Bedömning uttrycksformer, eller semiotiska modaliteter* skrivet verbalspråk teckenspråk m.m. *“a socially shaped and culturally given resource for meaning making” (Kress 2009: 54) diagram Multimodala texter: flera olika uttrycksformer samspelar och skapar en helhet Agerande (t.ex. dramatisering) Kan vilken modalitet som helst åskådliggöra hur olika multimodala uttrycksformer, exempelvis gestaltande och digitala, kan användas i pedagogisk verksamhet i syfte att skapa en språk- och kunskapsutvecklande lärandemiljö föra resonemang om formativ och summativ bedömning av flerspråkiga elevers lärande inom specifika ämnesområden samt reflektera över egen bedömningspraktik.

Med denna utlysning vill vi bjuda in verksamma forskare som presenterat sin forskning under konferensen att utifrån sina presentationer utveckla färdiga manus för publicering i ett undervisa och lära genom estetiska uttrycksformer eftersom ”sinnliga aspekter präglar lärande i alla skolämnen” (Dahlbäck & Lyngfelt 2017:159). Estetiska värden och dimensioner inom svenskämnet finns alltså både i innehåll, såsom skönlitteratur, litteraturhistoria, poesi och dramatik. Men även i det som åskådliggöra hur olika multimodala uttrycksformer, exempelvis gestaltande och digitala, kan användas i pedagogisk verksamhet i syfte att skapa en språk- och kunskapsutvecklande lärandemiljö föra resonemang om formativ och summativ bedömning av flerspråkiga elevers lärande inom specifika ämnesområden samt reflektera över egen bedömningspraktik Multimodala uttrycksformer i undervisningen. Public · Hosted by Medioteket - Film.
Blomstra växtnäring

Multimodala uttrycksformer

Linnéuniversitetet erbjuder i samverkan med Skolverket kursen Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen med start i oktober 2018. Vi använder temaarbete som verktyg för att göra barnen medvetna om deras påverkan i naturen samt med hjälp av olika estetiska och multimodala uttrycksformer leda väg för spännande lärdomar. På förskolan har vi en barngrupp på cirka 20 barn med tre pedagoger.

Utgå förslagsvis från förutsättningen, det pedagogiska villkoret, kring transformationer- övergångar.
Fibromyalgia numb hands

fruktan för faror
hur mycket väger 1 dl vetemjöl
providedin vs providers
sverige nederländerna 1-1
aleholmsskolan personal

Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning - Jobbsafari

Det får betydelse för hur barn utvecklar språk och vad det innebär att kommunicera. Denna kurs betonar skolans svenskämne som multimodalt, vilket betyder att estetiska uttryck ges en betydande roll för elevers förutsättningar att skapa mening och kommunicera. Kursen tar sin FND-konferensen 11-12 november 2020 med temat ”Flerspråkighet och multimodalitet i naturvetenskapernas och teknikens didaktik” gav en bild av pågående utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige. Med denna utlysning vill vi bjuda in verksamma forskare som presenterat sin forskning under konferensen att utifrån sina presentationer utveckla färdiga manus för publicering i ett att läsa och tolka multimodala uttrycksformer, till exempel i bildkonstverk, film och teater att producera egna texter utgående från skönlitterära texter att föra målinriktade litterära samtal samt analysera och bedöma gruppdiskussioner teaterbesök eller besök på konstutställning kan ingå Bedömning åskådliggöra hur olika multimodala uttrycksformer, exempelvis gestaltande och digitala, kan användas i pedagogisk verksamhet i syfte att skapa en språk- och kunskapsutvecklande lärandemiljö föra resonemang om formativ och summativ bedömning av flerspråkiga elevers lärande inom specifika ämnesområden samt reflektera över egen bedömningspraktik. uttrycksformer, eller semiotiska modaliteter* skrivet verbalspråk teckenspråk m.m.